banner BKM


Rozdział I
Przepisy ogólne


§ 1
Definicje


1. Regulamin określa zasady i warunki techniczne korzystania z elektronicznej imiennej Białostockiej Karty Miejskiej zainstalowanej w telefonach komórkowych wyposażonych w moduł NFC.
2. Użyte w regulaminie określenia oznaczają:
a) BKM – Białostocka Komunikacja Miejska : oznaczenie organizatora i marka usługi publicznego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Białystok;
b) eBKM – elektroniczna Białostocka Karta Miejska, karta bezstykowa typu Mifare z układem RFID wykorzystywana tutaj jako nośnik biletów BKM,
c) NFC - standard transmisji danych umożliwiający dokonywanie transakcji zbliżeniowych (ang. Near Field Communication),
d) mBKM – mobilna elektroniczna Białostocka Karta Miejska zainstalowana w telefonie z technologią NFC
e) NFC4Mobile – NFC4Mobile S.A. podmiot prawny, agent, realizujący bezpieczny proces dostarczenia biletu na telefon komórkowy wskazany przez użytkownika/pasażera;
NFC4Mobile spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie (02-541) przy ul. Narbutta 32/2; 02-541 Warszawa) wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. ST. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000474313, o kapitale zakładowym 100.000 zł, NIP 5213654320, REGON 146853531
f) Telefon NFC – urządzenie telefonii komórkowej wyposażone w moduł NFC z możliwością emulacji kart MIFARE;
g) 4TAP – nazwa usługi udostępnianej w telefonie NFC oraz rejestrowanej na serwerze internetowym www.4tap.pl lub www.4tap.eu, agenta sprzedaży biletów;
h) Bilet 4TAP –dokument przewozu, w szczególności bilet, którego obraz jest umieszczony w bezpiecznym elemencie karty SIM Operatora GSM (Security Element-SE), odzwierciedlający funkcjonalności biletu kodowanego na karcie Mifare;
i) Pojazd - środek transportu wykorzystywany przez operatora w lokalnym transporcie zbiorowym;
j) Operator – operator publicznego transportu zbiorowego w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13 z późn. zm.) wykonujący na zlecenie BKM usługi przewozowe w komunikacji miejskiej;
k) Operator GSM – operator sieci komórkowej, w której funkcjonuje dany telefon NFC;
l) Przewóz - transport osób, bagażu i zwierząt wykonywany przez operatora;
m) Pasażer - osoba, która zgodnie z obowiązującym warunkami zawarła umowę przewozu;
n) Taryfa biletowa – obowiązujące bilety i ceny za korzystanie z usług transportu zbiorowego określone Uchwałą Rady Miasta Białystok;
o) Rodzaj biletu – oznaczenie biletu odnośnie okresu ważności, zakresu strefowego i możliwości korzystania ze wszystkich lub wybranej linii;
p) Typ biletu – oznaczenie biletu odnośnie przysługujących uprawnień:
• normalny – podstawowy profil biletu,
• ulgowy – bilet z przypisanymi uprawnieniami do przejazdów ulgowych lub bezpłatnych
zgodnie z zasadami określonymi w „Obwieszczeniu o przysługujących ulgach w zbiorowej komunikacji miejskiej w Białymstoku“ ;
q) Bilet imienny – bilet z którego może korzystać wyłącznie osoba, której dane osobowe widnieją na eBKM lub mBKM;
r) Kontrola biletu – zespół operacji koniecznych do prawidłowej weryfikacji ważności biletu zakodowanego na mBKM i uprawnień użytkownika do jego wykorzystania, przeprowadzanych przez osoby upoważnione ;
s) Urządzenie obsługujące – urządzenie nawiązujące łączność z kartą lub biletem, czytające albo czytająco-zapisujące np. terminal kodujący, kasownik autobusowy, terminal kontrolerski.


§ 2


1. Regulamin określa zasady korzystania z elektronicznej imiennej Białostockiej Karty Miejskiej emulowanej w Telefonach NFC (mBKM) i warunki stosowania usługi 4TAP w czasie przejazdu środkami lokalnego transportu zbiorowego BKM, w zakresie:
a) szczególnych obowiązków użytkowników biletów 4TAP wobec BKM z związku z zawarciem umowy przewozu.
b) warunków technicznych i procedur obowiązujących przy korzystaniu z biletów emulowanych w telefonie NFC w technologii 4TAP.
2. Do użytkowania biletów na mBKM stosuje się obowiązujące przepisy ustalające regulamin przewozu osób i bagażu w środkach transportu zbiorowego Białostockiej Komunikacji Miejskiej.
3. Usługa instalacji Białostockiej Karty Miejskiej oraz obsługi produktów BKM na karcie mBKM świadczona jest przez Operatorów GSM i NFC4Mobile na rzecz klientów BKM.
4. Do korzystania z biletu 4TAP zalogowanie się telefonu do sieci GSM i podłączenie do internetu nie jest niezbędne.
5. Do korzystania z biletu 4TAP: zakupu biletu, rejestracji karty w pojeździe oraz kontroli biletów wymagane jest włączenie telefonu i aktywna aplikacja mBKM


Rozdział II
Zasady pobierania opłat oraz kontroli biletów

§ 3


1. W celu zainstalowania imiennej Białostockiej Karty Miejskiej w telefonie NFC, pasażer dokonuje rejestracji na stronie www.4tap.pl/BKM wpisując dane osobowe wymagane przy korzystaniu z imiennej eBKM oraz spełniając inne wymagania NFC4Mobile niezbędne do prowadzenia usługi.
2. W celu uruchomienia imiennej Białostockiej Karty Miejskiej w telefonie z technologią NFC pasażer zgłasza się do Punktu Obsługi Klienta BKM w celu aktywacji karty, okazuje dokument tożsamości ze zdjęciem w celu uwierzytelnienia danych osobowych oraz dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień do korzystania z przejazdów ulgowych lub bezpłatnych.
3. Zakup Biletów i innych produktów w technologii 4TAP odbywa się poprzez stronę www.4tap.pl z użyciem płatności elektronicznych. Ponadto mBKM może być obsługiwana w punktach sprzedaży biletów BKM.
4. O ważności biletu 4TAP na mBKM stanowi jednoznaczna informacja o danych personalizacyjnych takich jak imię i nazwisko użytkownika, zdjęcie portretowe, dane dotyczące terminu obowiązywania biletu. Szczegółowy opis zawarty jest w załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu.
5. Do przeprowadzania kontroli dokumentów przewozu w pojazdach Białostockiej Komunikacji Miejskiej uprawnione są osoby posiadające upoważnienie wydane przez Dyrektora BKM i odpowiedni identyfikator służbowy umieszczony w widocznym miejscu.
6. Na każde żądanie kontrolera biletów użytkownik biletu 4TAP zobowiązany jest udostępnić telefon NFC do kontroli w sposób umożliwiający weryfikację ważności biletu oraz odczytanie informacji dotyczących pasażera. W szczególności zobowiązany jest uruchomić telefon oraz aplikację mBKM. Szczegółowa procedura kontroli biletu opisana jest w załączniku nr 2 do niniejszego Regulaminu
7. W przypadkach, gdy podczas kontroli biletów nie jest możliwa prezentacja biletu lub odczyt karty za pomocą urządzenia kontrolerskiego, zastosowanie mają przepisy o opłatach dodatkowych za brak odpowiedniego dokumentu przewozu.
8. Szczegółowe zasady rozpatrywania reklamacji zostały opisane w załączniku nr 3 do niniejszego Regulaminu.
9. W przypadku zmiany danych osobowych użytkownika biletu imiennego 4TAP, wymagana jest aktualizacja tych danych w Punkcie Obsługi Klienta BKM.


Rozdział III
Postanowienia końcowe
§ 4


Reklamacje, wnioski, skargi oraz odwołania w sprawach związanych z funkcjonowaniem biletu 4TAP należy składać elektronicznie, na stronie internetowej udostępniającej usługę www.4TAP.pl  poprzez moduł "Reklamacje" , pisemnie na adres NFC4Mobile S.A., lub telefonicznie

NFC4Mobile S.A.

ul. Ludwika Narbutta  32/2,

02-541  Warszawa
tel.  +48 22 219  61 61  

fax :  +48 22 845 18 68

e-mail :  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

§ 5


W sprawach nieuregulowanych w regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, oraz Ustawy o usługach świadczonych drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku
(Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204).

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU PROCEDURA REJESTRACJI UŻYTKOWNIKA BILETU 4TAP

Aplikacja użytkownika Internet1. Rejestracja użytkownika w systemie
Użytkownik rejestruje się podając adres email, hasło i kod obrazkowy. Jeśli istnieje już takie aktywne konto proponowana jest opcja zalogowania lub resetowania hasła.

 System wysyła link aktywacyjny na adres email. 

 

 

 

 

 

 

Dopóki konto jest nieaktywne możliwe jest wielokrotne wysyłanie linku aktywacyjnego.


Po kliknięciu w link aktywacyjny w wiadomości email wysłanej na adres podany przy zakładaniu konta, konto jest aktywowane.2. Logowanie się Użytkownika w Systemie

Użytkownik podaje login i hasło. Jeżeli jest poprawne Użytkownik zostaje zalogowany. Jeżeli hasło jest niepoprawne proponowana jest opcja ponownej próby, rejestracji lub resetowania hasła. Dostępna jest ograniczona liczba prób w danym okresie czasu, po jej wyczerpaniu należy odczekać zadany okres lub resetować hasło.3. Rejestracja Telefonu

Zalogowany Użytkownik podaje numer Telefonu – Telefonu NFC na którym chce zainstalować kartę.System przesyła kod jednorazowy na podany numer Telefonu NFC (Telefonu), wiadomość od NFC4Mobile.

Jeżeli wysłanie kodu powiodło się Użytkownik wpisuje kod jednorazowy.Jeżeli kod się zgadza numer Telefonu zostaje zaznaczony, jako przypisany.Jeżeli wysłanie nie powiodło się lub Użytkownik nie wpisał kodu, numer Telefonu nie jest aktywny.


4. Wprowadzenie danych Użytkownika

Zalogowany Użytkownik wprowadza swoje dane (imię, nazwisko, nr PESEL, zdjęcie oraz adres zamieszkania) i zapisuje w Systemie.Po aktywacji karty zmiana danych osobowych oraz zdjęcia wymaga potwierdzenia danych w POK.


5. Aktywacja karty oraz wprowadzenie ulg

Aktywacja karty wymaga zgłoszenia do POK BKM i przedstawienia dokumentu na podstawie którego może być stwierdzona tożsamość, prawidłowość wpisanych danych oraz przysługująca ulga (dane osobowe, zdjęcie i PESEL). Osoby, które posiadają uprawnienia do przejazdów ulgowych lub bezpłatnych proszone są o zabranie ze sobą stosownych dokumentów potwierdzających ww. uprawnienia.
Aktywację mobilnej karty dokonać można w punktach BKM przy ul. Składowej 11 i przy ul. Lipowej 16 w Białymstoku .
Identyczna procedura dotyczy przypadku przedłużenia uprawnienia do ulg na karcie.


Dane przed aktywacją użytkownika w POK BKM :

Informacje na portalu 4TAP

Informacje w aplikacji MyWallet w widgecie BKM

 

Uwaga : Do momentu aktywacji możliwa jest edycja danych, po jej aktywacji modyfikacja danych możliwa jedynie w POK BKM .
Do momentu aktywacji karty nie możliwe jest korzystanie z niej oraz zakup biletu na kartę.


Dane w systemie 4TAP po aktywacji i przydzieleniu odpowiednich ulg okresowych :

 


Informacje na portalu 4TAP


Informacje w aplikacji MyWallet w widgecie BKM6. Zakup Biletu

Zalogowany Użytkownik wybiera numer telefonu z listy zweryfikowanych numerów Telefonów ( tylko w przypadku gdy na swój login, zarejestrował więcej telefonów np. rodzinę), ten na który chce zakupić bilet i/lub doładować portmonetkę, wybiera produkty które chce zakupić, a następnie przechodzi płatności u operatora płatności. W następstwie tej operacji w widgecie BKM, po aktualizacji danych ( patrz obsługa widgetu BKM) ukażą się produkty które są do załadowania na kartę. Po akceptacji system zaktualizuje zawartość karty i bilety/kontrakty ukażą sie na karcie.

Uwaga: Do momentu załadowania kontraktów na kartę, karta jest nie zaktualizowana i może być nie ważnaA. Wybór biletów/produktówB. Wybór biletuC. Doładowanie portmonetkiD. Lista wybranych produktów przed zapłatąE. Płatność – przykładowy operator płatności

 F. Stan po realizacji zakupuG. Informacje

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO REGULAMINU PROCEDURA KONTROLI BILETU 4TAP1. Użytkownik Biletu 4TAP, zobowiązany jest podczas kontroli uruchomić aplikację prezentującą Bilet 4TAP i zaprezentowanie ekranu Telefonu kontrolerowi biletów BKM. Na ekranie Telefonu NFC pokazuje się numer ID karty, aktualne zdjęcie Użytkownika, imię i nazwisko, data ostatniego i poprzedniego kasowania oraz uzgodnione elementy odpowiednie dla tego typu Biletu. Dane te są weryfikowane po przyłożeniu urządzenia kontrolerskiego oraz Tagu kontrolerskiego do anteny NFC/RFID Telefonu.
2. W przypadku odmowy Użytkownika prezentacji ekranu oraz odmowy przyłożenia Telefonu do urządzenia kontrolerskiego uznaje się, iż pasażer podróżuje bez ważnego dokumentu przewozu /Biletu/.


 ZAŁĄCZNIK NR 3 DO REGULAMINU Zasady rozpatrywania reklamacji1. Wszelkie czynności reklamacyjne związane z mobilną kartą miejską mBKM zainstalowaną i zarejestrowana w smartfonach NFC są dokonywane przez operatora usługi - firmą NFC4Mobile S.A. w formie i na adresy opisane w paragrafie nr 4 REGULAMINU mBKMN, które będą rozpatrywane na zasadach zgodnych z regulaminem BKM. Zapisy te nie ograniczają reklamacji punkcje  Punktu Obsługi Klienta BKM na zasadach obowiązujących w BKM
2. W trakcie kontroli biletowej sytuację braku Telefonu lub gdy Telefon jest uszkodzony (rozładowana bateria, niesprawny itp.) traktuje się jako brak dokumentu przewozu i wystawiane jest wezwanie do zapłaty. Użytkownik winien zgłosić się do Punktu Obsługi Klienta BKM w ciągu 7 kolejnych dni od daty zdarzenia, w celu weryfikacji ważności Biletu za pomocą dostępnych narzędzi. W przypadku gdy Bilet był ważny w czasie kontroli, Użytkownik uiszcza opłatę manipulacyjną ustaloną w przepisach o opłacie dodatkowej, a opłata dodatkowa zostaje umorzona.
3. W przypadku braku możliwości odczytu bądź zakodowania Biletu, przy poprawnie działającym Telefonie, BKM zwraca się do NFC4Mobile S.A. poprzez moduł reklamacji 4TAP, z prośbą o ustalenie przyczyny braku możliwości odczytu Biletu. NFC4Mobile, w ciągu 2 dni roboczych przekazuje odpowiedź do BKM na podstawie, której BKM rozpatruje reklamację. W przypadku przekodowania na prośbę Użytkownika niewykorzystanej części Biletu z Karty SIM na Spersonalizowaną BKM – w Punkcie Obsługi Klienta BKM zostaje zweryfikowany termin ważności Biletu, następnie BKM dokonuje przekodowania niewykorzystanej części Biletu na Spersonalizowaną BKM jednocześnie zablokuje nr MIFARE z której przekodowano Bilet.
Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Telefonu jako nośnika Biletu oraz funkcjonowaniem Portalu 4TAP rozpatrywane są przez NFC4Mobile S.A., a w szczególności:
1. Brak możliwości spersonalizowania Telefonu oraz zakupu Biletu poprzez Portal 4TAP.
2. Użytkownik posługuje się modelem Telefonu, który nie został dopuszczony przez BKM do użytkowania – reklamację związaną z brakiem możliwości odczytu karty przez urządzenia obsługujące sprzedaż lub czytnik kontrolerski rozpatruje NFC4Mobile we współpracy z BKM.

Ta strona używa plików cookie, w celu lepszego dopasowania do potrzeb użytkowników Zapoznaj się z naszą Polityka prywatności.

  
EU Cookie Directive Module Information